اخبار نمایشگاه ایران
TPO-ifna
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

2023-06-01
2023-06-07
رایگان -آزاد
parsrastak.com
TPO-ifna
2023-06-01
2023-06-07
parsrastak.com
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
hitech-ifna
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-06-07
2023-06-11
رایگان -آزاد
hitech-ifna
2023-06-07
2023-06-11
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
4119b81a-7b77-47e2-bd24-a2eedefeb736
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-06-07
2023-06-11
رایگان -آزاد
parsrastak.com
4119b81a-7b77-47e2-bd24-a2eedefeb736
2023-06-07
2023-06-11
parsrastak.com
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
aa39ee11-821f-47c0-9903-40fee35a3665
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-06-17
2023-06-19
www.inteep.ir
aa39ee11-821f-47c0-9903-40fee35a3665
2023-06-17
2023-06-19
www.inteep.ir
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
WhatsApp Image 2023-04-20 at 13.31.18
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-05-12
2023-05-14
inteep.ir
WhatsApp Image 2023-04-20 at 13.31.18
2023-05-12
2023-05-14
inteep.ir
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
c1f70425-4417-40b1-9e05-d3ae71fc982e
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-08-10
2023-08-12
رایگان -آزاد
c1f70425-4417-40b1-9e05-d3ae71fc982e
2023-08-10
2023-08-12
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است

افزودن لیست پخش جدید