اخبار نمایشگاه ایران
69f4898a-0753-4ada-aa3b-2c668b53a392
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است

نمایشگاه تخصصی کیف کفش و صنایع وابسته

2023-07-13
2023-07-16
رایگان
tabrizfair.ir
69f4898a-0753-4ada-aa3b-2c668b53a392
2023-07-13
2023-07-16
tabrizfair.ir
رایگان
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
25c2e247-042b-4687-9eff-9fa5785c73c4
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-06-13
2023-06-16
رایگان -آزاد
www.idroint.ir
25c2e247-042b-4687-9eff-9fa5785c73c4
2023-06-13
2023-06-16
www.idroint.ir
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
21118f30-cbfa-4ff0-b0b9-316fa3a71e36
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-05-08
2023-05-12
رایگان -آزاد
http://artanamanegar.ir/
21118f30-cbfa-4ff0-b0b9-316fa3a71e36
2023-05-08
2023-05-12
http://artanamanegar.ir/
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
ImageWriter
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-04-27
2023-04-30
رایگان -آزاد
https://www.tabrizfair.ir/
ImageWriter
2023-04-27
2023-04-30
https://www.tabrizfair.ir/
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است

افزودن لیست پخش جدید