اخبار نمایشگاه ایران
TPO-ifna
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

2023-06-01
2023-06-07
رایگان -آزاد
parsrastak.com
TPO-ifna
2023-06-01
2023-06-07
parsrastak.com
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
hitech-ifna
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-06-07
2023-06-11
رایگان -آزاد
hitech-ifna
2023-06-07
2023-06-11
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
4119b81a-7b77-47e2-bd24-a2eedefeb736
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است
2023-06-07
2023-06-11
رایگان -آزاد
parsrastak.com
4119b81a-7b77-47e2-bd24-a2eedefeb736
2023-06-07
2023-06-11
parsrastak.com
رایگان -آزاد
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نمایشگاه برگزار شده است

افزودن لیست پخش جدید